Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten

Bedrijfsinformatie voor overeenkomsten

Uw contractspartner bij alle overeenkomsten die via de website www.vsheftrucks.nl (hierna: “Website”) worden gesloten, is:
VSHeftrucks B.V. (hierna: “vsheftrucks”)

Friezenweg 18D
5349 AW Oss
Tel.: 06 1116 3021
E-Mail: info@vsheftrucks.nl
KvK nummer: 84719478

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor postorderverkoop en verkoop via internet.

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: “Voorwaarden”), zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen vsheftrucks en zakelijke klanten, niet zijnde consumenten (hierna: “Afnemer”, “u”, of uw”). Lees deze Voorwaarden aandachtig voordat u een product en/of dienst besteld en print deze Voorwaarden uit voor latere raadpleging.
1.2 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij vsheftrucks de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
1.3 Onze Website richt zich enkel op Afnemers in Nederland. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van vsheftrucks producten binnen Nederland. Door via onze Website producten en/of diensten te bestellen garandeert u dat: 1) u bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten, 2) u tenminste 18 jaar oud bent; en 3) u inwoner bent van Nederland of daar gevestigd bent.

2. OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle offertes en aanbiedingen (op de Website), zijn vrijblijvend en binden vsheftrucks niet tenzij anders aangegeven. Een bestelling van Afnemer vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door vsheftrucks te worden geaccepteerd. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover vsheftrucks een bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
2.2 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door vsheftrucks zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van vsheftrucks, binden vsheftrucks niet. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door vsheftrucks expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product. Aanbiedingen door ons of derden geven geen eigenschappen van de producten weer.
2.3 Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, is vsheftrucks gerechtigd een vervangend soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aan te bieden. In dergelijke gevallen zal vsheftrucks eerst contact opnemen voor toestemming van Afnemer. Indien Afnemer niet akkoord gaat met het vervangende product, kan de order worden geannuleerd en zal vsheftrucks zorgdragen voor restitutie van het aankoopbedrag.

3. LEVERINGSTERMIJNEN EN RISICO-OVERGANG
3.1 Kosten voor transport zijn afhankelijk van het product en de afleverbestemming. De kosten voor het bezorgen worden weergegeven in de winkelmand en op de factuur. Wij streven ernaar om het product binnen drie werkdagen bij u geleverd te hebben.De leverdatum is altijd in overleg tussen vsheftrucks en Afnemer.
3.2. Leveringstermijnen en -tijden worden door vsheftrucks zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.3 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals
omschreven in artikel 2.1 van deze Voorwaarden.
3.4 Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door de Afnemer opgegeven adres, of het
product wordt opgehaald bij de vsheftrucks showroom in Oss (Noord Brabant). Mocht u
onverwachts niet aanwezig kunnen zijn op de afgesproken leverdatum? Dan kunt u dit ons vooraf
laten weten. Dit kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur van te voren. Indien u binnen 24 uur de leverdatum
wijzigt zijn wij genoodzaakt de transportkosten in rekening te brengen. Als u op het moment van de
feitelijke aflevering niet aanwezig bent, moeten wij de transportkosten in rekening brengen.
Wij nemen binnen 24 uur met u contact op om een nieuwe afspraak met u te maken.
3.5 Het risico op de artikelen gaat over bij de aflevering van de artikelen door vsheftrucks aan de
Afnemer. Indien levering van de artikelen wordt vertraagd door de Afnemer, dan is hij zonder
ingebrekestelling in verzuim vanaf het moment dat vsheftrucks heeft aangegeven dat de artikelen
gereed zijn voor verzending.
3.6. Afnemer ontvangt een pakbon bij de aflevering. Hierop staan alle details van het voertuig
vermeld: garantieperiode, eventuele gebreken, urenstand etc. Afnemer tekent de pakbon en de
transporteur neemt een kopie van de pakbon mee voor de administratie van vsheftrucks. Bij
ondertekening van de pakbon, gaat Afnemer akkoord met de inhoud van de pakbon.

4. PRIJZEN, BETALING EN EIGENDOM
4.1 Alle prijzen zijn netto prijzen (exclusief BTW) in Euro. Additionele kosten, zoals vervoer, zullen
afzonderlijk op de Website worden vermeld. In de winkelmand worden de kosten inclusief
omzetbelasting zichtbaar.
4.2 Een factuur met de product-, vervoer- en eventueel additionele kosten wordt samen met de
opdrachtbevestiging per email aan het bij ons bekende e-mailadres verstuurt.
4.3 Het eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op
Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan vsheftrucks verschuldigd is of zal
worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze
voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en
schadevergoeding.

5. GARANTIE/KLACHTEN

Vsheftrucks verkoopt haar producten zonder garantie.

5.1 Indien vsheftrucks artikelen aan de Afnemer levert die vsheftrucks van diens toeleveranciers heeft
verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige)
garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. vsheftrucks is nimmer tot een
verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan die waarop vsheftrucks ten
opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.5.2 Indien de Afnemer een beroep doet op een wettelijke of door vsheftrucks gegeven garantie, dient
de Afnemer zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst
van het product, vsheftrucks schriftelijk te informeren over het gebrek, bij gebreke waarvan Afnemer
geen rechten meer kan ontlenen aan de garantie. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan
Afnemer geen rechten ontlenen.
5.3 Na melding van een gebrek dient de Afnemer vsheftrucks in staat te stellen het desbetreffende
product te onderzoeken. Inspectie naar het defecte product geschiedt op de plaats waar het product
zicht bevindt of ten kantore van vsheftrucks, een en ander ter discretie van vsheftrucks. Kosten voor
het retourneren van het product zijn voor rekening van vsheftrucks. Indien de klacht echter niet
gegrond blijkt, dient Afnemer de kosten voor de retourzending te dragen.
5.4 Afnemer dient vsheftrucks een redelijke termijn te gunnen om het onderzoek te verrichten en het
product te repareren, te vervangen, of de koopprijs te restitueren.
5.5 Buiten de garantie vallen gebreken aan de goederen die zijn ontstaan als gevolg van normale
slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens
transport door Afnemer, verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van vsheftrucks enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht
c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen
van het artikel.
5.6 Indien vsheftrucks onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het
desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar
garantieverplichtingen volledig gekweten en zal vsheftrucks niet tot enige verdere (schade)vergoeding
zijn gehouden.
5.7 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking,
verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het
redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.
5.8. De garantie is niet overdraagbaar. Als u het product tweedehands heeft gekocht via een andere
aanbieder vervalt de garantie van vsheftrucks en betaalt Afnemer de kosten voor reparatie en of een
vervangend voertuig.

6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
6.1 vsheftrucks is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Afnemer of een
derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.
6.2. De aansprakelijkheidsuitsluiting als genoemd in artikel 6.1 van deze Voorwaarden is niet van
toepassing indien de schade bij Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van vsheftrucks of
haar leidinggevend personeel.
6.3. Vsheftrucks is maximaal aansprakelijk voor het aankoopbedrag of het bedrag dat door de
verzekeraar van vsheftrucks wordt uitbetaald.
6.4 Afnemer zal vsheftrucks vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband
houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij vsheftrucks alle schade, waaronder begrepen
(juridische) adviseurskosten, vergoeden die vsheftrucks lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
6.5 Afnemer is verplicht schade direct te melden en het oplopen van verdere of andere schade, voor
zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.
6.6 Voor zover wettelijk toegestaan is de verjaringstermijn voor het instellen van schadevorderingen
tegen vsheftrucks beperkt tot één (1) jaar.

7. RUILEN/ANNULEREN BIJ ONLINE AANKOPEN VIA DE WEBSHOP

Artikel 7 is alleen van toepassing bij aankopen die volledig online zijn gedaan via onze webshop.

Artikel 7 geldt niet bij artikelen die u bezichtigd heeft in onze showroom en/of met korting zijn gekocht.
7.1 U heeft het recht uw bestelling te annuleren of te ruilen binnen een termijn van 14 dagen nadat u,
of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen. Uw
beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke (schriftelijke) verklaring
(bijvoorbeeld via een brief, email of telefoon) aan ons: vsheftrucks Friezenweg 18D, 5349 AW  te Oss.
info@vsheftrucks.nl , 06 1116 3021 worden kenbaar gemaakt, uiterlijk binnen 14 dagen.
7.2 Vsheftrucks is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of annulering van de bestelling te honoreren
indien de Afnemer binnen deze periode het verzoek indient en tegelijkertijd overlegt:
• De pakbon,
• Betalingsbewijs of aankoopnota,
• het maximaal 8 (acht) uur gebruikte en in dezelfde staat verkerende , onbeschadigde, complete
product;

7.3:Afnemer mag tijdens de 14 dagen proefperiode maximaal 8 (acht) uur gebruik maken van het
product. Hoeveel uren Afnemer gebruik heeft gemaakt van het voertuig wordt gecontroleerd aan de
hand van de urenstand, welke vermeld staat op de pakbon welke Afnemer bij levering heeft
ontvangen en ondertekend heeft. Het product moet in dezelfde staat verkeerd als bij levering (zie
pakbon). Wanneer het product door Afnemer meer dan 8 (acht) uur is gebruikt, betaalt Afnemer extra
kosten, voor alle uren boven de 8 (acht) uur. De kosten bedragen € 17,50,- per uur.
Heeft Afnemer bijvoorbeeld 16 uur gebruik gemaakt van het product, zal er €140,00 (8 x €17,50,-) in
rekening worden gebracht door vsheftrucks. Dit bedrag zal samen met de retourkosten worden
verrekend met het aankoopbedrag.
7.4 Indien u een beroep doet op uw recht tot het ruilen of annuleren van de bestelling, dienen de
betreffende producten met alle geleverde toebehoren onverwijld en in ieder geval niet later dan 14
dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de bestelling te willen ruilen of annuleren, in ons bezit
te zijn. Na overleg met de afdeling Customer Service kan worden overeengekomen dat vsheftrucks de
producten ophaalt, of deze kunnen (in overleg) worden afgeleverd bij onze vsheftrucks showroom in
Oss. De verzendkosten plus retourverzendkosten zijn voor rekening van de Afnemer. Deze retourkosten zijn gelijk aan de
kosten voor het transport welke in rekening zijn gebracht voor de levering van het product. De
verzendkosten plus retourkosten worden verrekend met het aankoopbedrag. Bij zichtbare gebruikerssporen en/of schade
welke door Afnemer veroorzaakt zijn en/of missende accessoires dan vervalt her recht op het
volledige aankoopbedrag. In dit geval krijgt Afnemer een deelvergoeding welke vsheftrucks vooraf
onderbouwd zal toelichten
7.5 vsheftrucks is niet gehouden gekochte producten te ruilen, indien het artikel, naar het oordeel van
vsheftrucks, beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.

8. VERZUIM/ONTBINDING
8.1 Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit
enige Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder
ingebrekestelling in verzuim en is vsheftrucks gerechtigd:
• de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te
schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
• de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat vsheftrucks tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan
vsheftrucks verder toekomende rechten.
8.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, staking of
liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met de Afnemer van
rechtswege zijn ontbonden, tenzij vsheftrucks de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming
van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval vsheftrucks zonder
ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten,
totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan vsheftrucks verder toekomende
rechten.
8.3 In elk van de in artikel 8.1 en 8.2 van deze Voorwaarden genoemde gevallen zijn alle vorderingen
van vsheftrucks op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer gehouden tot
onmiddellijke teruggave van de artikelen en heeft vsheftrucks het recht om de terreinen en gebouwen
van de Afnemer te betreden teneinde die artikelen in bezit te nemen.

9. PRIVACY
9.1 Bij het gebruik van onze Website, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een
Overeenkomst, kan vsheftrucks gebruik maken van uw persoonlijke informatie. Klik op de volgende
link voor meer informatie over ons Privacy beleid.

10. COMMERCIELE EMAILS
10.1 Wanneer u zich op onze website registreert, kunt u er voor kiezen om promotionele e-mails te
ontvangen. Op een later moment kunt u zich weer op elk moment afmelden voor het ontvangen van
promotionele e-mails door op de link onderaan de e-mails te klikken, of uw account instellingen op de
Website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat uw afmelding is verwerkt. U zult dan geen
promotionele e-mails meer ontvangen totdat u uw instellingen weer hebt gewijzigd.

11. OVERMACHT
11.1 Indien vsheftrucks door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar
verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van
de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van vsheftrucks
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in
redelijkheid niet van vsheftrucks kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het
sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend:
staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door
vsheftrucks’ toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken
van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
11.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden of langer heeft geduurd, hebben beide partijen
het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.

12. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER
12.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen,
voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van
de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat vsheftrucks het recht heeft vorderingen, al
dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere (rechterlijke) instanties, die
bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

13. OVERIGE BEPALINGEN
13.1 Alle kosten, gerechtelijk en/of buitengerechtelijk, die vsheftrucks moet maken als gevolg van niet
nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, of welke relatie dan ook met Afnemer, zijn
geheel voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste
15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke
buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.
13.2 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van vsheftrucks zal de rechten en
bevoegdheden van vsheftrucks onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van
recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze
schriftelijk is gedaan.
13.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming van vsheftrucks is het Afnemer niet toegestaan (enige
verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden. vsheftrucks is gerechtigd aan deze
toestemming voorwaarden te verbinden
13.4 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn,
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en komt aan de desbetreffende bepaling wat
betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige werking toe.
13.5 vsheftrucks heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld naar
aanleiding van veranderingen in de markt, de technologie, betaalmogelijkheden, wetgeving en de
mogelijkheden van ons systeem. Uw Overeenkomst met ons wordt beheerst door de Voorwaarden die
ten tijde van de betreffende bestelling van toepassing waren, of indien vsheftrucks u nadien van de
wijziging op de hoogte brengt doch voordat de orderbevestiging is verzonden en u in zo’n geval niet
binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht heeft laten weten dat u niet met de wijziging van
de Voorwaarden akkoord gaat.

14. KENNISBANK
Op de informatie van de website en kennisbank rust enkel een inspanningsverbintenis. De kwaliteit en
de inhoud van de aangeboden informatie worden in de mate van het mogelijke gecontroleerd.
Vsheftrucks kan niet aansprakelijk worden gesteld indien uit het gebruik van de informatie blijkt dat zij
inhoudelijk niet volledig, correct of actueel is. Gebruikers van de website worden uitgenodigd de
aanwezigheid van foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie te melden aan de beheerder van
de website. (info@vsheftrucks.nl)