Algemene voorwaarden winkelmand

Bedrijfsinformatie voor overeenkomsten

Uw contractpartner bij alle overeenkomsten die via de website www.vsheftrucks.nl (hierna: “Website”) worden gesloten, is:

Van Schaijk Warehouse Equipment (hierna: “vsheftrucks”)

Leweg 2i

5386KR Geffen
Tel.: 06 1116 3120
E-Mail: info@vsheftrucks.nl

KvK nummer: 69662703

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor postorderverkoop en verkoop via internet.

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: “Voorwaarden”), zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen vsheftrucks en zakelijke klanten, niet zijnde consumenten (hierna: “Afnemer”, “u”, of uw”). Lees deze Voorwaarden aandachtig voordat u een product en/of dienst besteld en print deze Voorwaarden uit voor latere raadpleging.

1.2 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij vsheftrucks de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 Onze Website richt zich enkel op Afnemers in Nederland. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van vsheftrucks producten binnen Nederland. Door via onze Website producten en/of diensten te bestellen garandeert u dat: 1) u bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten, 2) u tenminste 18 jaar oud bent; en 3) u inwoner bent van Nederland of daar gevestigd bent.

 1. OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen (op de Website), zijn vrijblijvend en binden vsheftrucks niet tenzij anders aangegeven. Een bestelling van Afnemer vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door vsheftrucks te worden geaccepteerd. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover vsheftrucks een bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

2.2 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door vsheftrucks zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van vsheftrucks, binden vsheftrucks niet. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door vsheftrucks expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product. Aanbiedingen door ons of derden geven geen eigenschappen van de producten weer.

2.3 Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, is vsheftrucks gerechtigd een vervangend soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aan te bieden. In dergelijke gevallen zal vsheftrucks eerst contact opnemen voor toestemming van Afnemer. Indien Afnemer niet akkoord gaat met het vervangende product, kan de order worden geannuleerd en zal vsheftrucks zorgdragen voor restitutie van het aankoopbedrag.

 1. LEVERINGSTERMIJNEN EN RISICO-OVERGANG

3.1 Om het eenvoudig en eenduidig te houden hebben we besloten om voor de transportkosten standaard € 149,- ex BTW in rekening te brengen voor alle afleveradressen in Nederland.
Voor leveringen op de Waddeneilanden en leveringen buiten Nederland zal een tarief op maat afgegeven worden. Wij streven ernaar om het product binnen 5 werkdagen bij u geleverd te hebben.
De leverdatum is altijd in overleg tussen vsheftrucks en Afnemer.

3.2. Leveringstermijnen en -tijden worden door vsheftrucks zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.3 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 2.1 van deze Voorwaarden.

3.4 Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door de Afnemer opgegeven adres, of het product wordt opgehaald bij de vsheftrucks showroom in Geffen (Noord Brabant). Mocht u onverwachts niet aanwezig kunnen zijn op de afgesproken leverdatum? Dan kunt u dit ons vooraf laten weten. Dit kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur van te voren. Indien u binnen 24 uur de leverdatum wijzigt zijn wij genoodzaakt om € 75,- ex BTW in rekening te brengen. Als u op het moment van de feitelijke aflevering niet aanwezig bent, moeten wij € 149,- ex BTW in rekening brengen voor de gemaakte kosten.
Wij nemen binnen 24 uur met u contact op om een nieuwe afspraak met u te maken.

3.5 Het risico op de artikelen gaat over bij de aflevering van de artikelen door vsheftrucks aan de Afnemer. Indien levering van de artikelen wordt vertraagd door de Afnemer, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim vanaf het moment dat vsheftrucks heeft aangegeven dat de artikelen gereed zijn voor verzending.

3.6. Afnemer ontvangt een pakbon bij de aflevering. Hierop staan alle details van het voertuig vermeld: garantieperiode, eventuele gebreken, urenstand etc. Afnemer tekent de pakbon en de  transporteur neemt een kopie van de pakbon mee voor de administratie van vsheftrucks. Bij ondertekening van de pakbon, gaat Afnemer akkoord met de inhoud van de pakbon.

 1. PRIJZEN, BETALING EN EIGENDOM

4.1 Alle prijzen zijn netto prijzen (exclusief BTW) in Euro. Additionele kosten, zoals vervoer, zullen afzonderlijk op de Website worden vermeld. In de winkelmand worden de kosten inclusief omzetbelasting zichtbaar.

4.2 Een factuur met de product-, vervoer- en eventueel additionele kosten wordt samen met de opdrachtbevestiging per email aan het bij ons bekende e-mailadres verstuurt.

4.3 Het eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan vsheftrucks verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

 1. GARANTIE/KLACHTEN

Vsheftrucks verkoopt haar producten zonder garantie.

5.1 Indien vsheftrucks artikelen aan de Afnemer levert die vsheftrucks van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. vsheftrucks is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan die waarop vsheftrucks ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. Vsheftrucks biedt op alle nieuwe producten 12 maanden garantie en geen garantie op gebruikte producten. De garantieperiode kunt u terugvinden op de voertuigpagina. De garantie gaat in op de dag van levering/afhaling

5.2 Indien de Afnemer een beroep doet op een wettelijke of door vsheftrucks gegeven garantie, dient de Afnemer zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het product, vsheftrucks schriftelijk te informeren over het gebrek, bij gebreke waarvan Afnemer geen rechten meer kan ontlenen aan de garantie. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

5.3 Na melding van een gebrek dient de Afnemer vsheftrucks in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken. Inspectie naar het defecte product geschiedt op de plaats waar het product zicht bevindt of ten kantore van vsheftrucks, een en ander ter discretie van vsheftrucks. Kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van vsheftrucks. Indien de klacht echter niet gegrond blijkt, dient Afnemer de kosten voor de retourzending te dragen.

5.4 Afnemer dient vsheftrucks een redelijke termijn te gunnen om het onderzoek te verrichten en het product te repareren, te vervangen, of de koopprijs te restitueren.

5.5 De garantietermijn voor nieuwe producten is 12 maanden.. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen (onderdeel van een) product wordt (weer) eigendom van vsheftrucks en dient bij vsheftrucks te worden ingeleverd. Op gebruikte producten wordt geen garantie gegeven.

5.6 Buiten de garantie vallen gebreken aan de goederen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer, verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vsheftrucks enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

5.7 Indien vsheftrucks onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal vsheftrucks niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

5.8 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

5.9. De garantie is niet overdraagbaar. Als u het product tweedehands heeft gekocht via een andere aanbieder vervalt de garantie van vsheftrucks en betaalt Afnemer de kosten voor reparatie en of een vervangend voertuig.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 vsheftrucks is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Afnemer of een derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.

6.2 De aansprakelijkheidsuitsluiting als genoemd in artikel 6.1 van deze Voorwaarden is niet van toepassing indien de schade bij Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van vsheftrucks of haar leidinggevend personeel.

6.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van vsheftrucks zal Afnemer vsheftrucks vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij vsheftrucks alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die vsheftrucks lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

6.4 Afnemer is verplicht het oplopen van verdere of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

6.5 Voor zover wettelijk toegestaan is de verjaringstermijn voor het instellen van schadevorderingen tegen vsheftrucks beperkt tot één (1) jaar.

 1. RUILEN/ANNULEREN

Artikel 7 is alleen van toepassing bij aankopen die volledig online zijn gedaan via onze webshop.

Artikel 7 geldt niet bij artikelen die u bezichtigd heeft in onze showroom en/of zijn gekocht met korting.

7.1 U heeft het recht uw bestelling te annuleren of te ruilen binnen een termijn van 14 dagen nadat u, of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen. Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke (schriftelijke) verklaring (bijvoorbeeld via een brief, email of telefoon) aan ons: vsheftrucks Leiweg 2i, 5386KR Geffen. info@vsheftrucks.nl , 06 1116 3120, worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd.

7.2 vsheftrucks is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of annulering van de bestelling te honoreren indien de Afnemer binnen deze periode het verzoek indient en tegelijkertijd overlegt:

 • De pakbon,
 • Betalingsbewijs of aankoopnota,
 • het maximaal 8 (acht) uur gebruikte en in dezelfde staat verkerende , onbeschadigde, complete product;

7.3:Afnemer mag tijdens de 14 dagen proefperiode maximaal 8 (acht) uur gebruik maken van het product. Hoeveel uren Afnemer gebruik heeft gemaakt van het voertuig wordt gecontroleerd aan de hand van de urenstand, welke vermeld staat op de pakbon welke Afnemer bij levering heeft ontvangen en ondertekend heeft. Het product moet in dezelfde staat verkeerd als bij levering (zie pakbon). Wanneer het product door Afnemer meer dan 8 (acht) uur is gebruikt, betaalt Afnemer extra kosten, voor alle uren boven de 8 (acht) uur. De kosten bedragen € 17,50,- per uur.

Heeft Afnemer bijvoorbeeld 16 uur gebruik gemaakt van het product, zal er €140,00 (8 x €17,50,-) in rekening worden gebracht door vsheftrucks. Dit bedrag zal samen met de retourkosten worden verrekend met het aankoopbedrag.

7.4 Indien u een beroep doet op uw recht tot het ruilen of annuleren van de bestelling, dienen de betreffende producten met alle geleverde toebehoren onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de bestelling te willen ruilen of annuleren, in ons bezit te zijn. Na overleg met de afdeling Customer Service kan worden overeengekomen dat vsheftrucks de producten ophaalt, of deze kunnen (in overleg) worden afgeleverd bij onze vsheftrucks showroom in Geffen. De retourverzendkosten zijn voor rekening van de Afnemer. Deze kosten zijn gelijk aan de kosten voor het transport welke in rekening zijn gebracht voor de levering van het product. De retourkosten worden verrekend met het aankoopbedrag. Bij zichtbare gebruikerssporen en/of schade welke door Afnemer veroorzaakt zijn en/of missende accessoires dan vervalt her recht op het volledige aankoopbedrag. In dit geval krijgt Afnemer een deelvergoeding welke vsheftrucks vooraf onderbouwd zal toelichten

7.5 vsheftrucks is niet gehouden gekochte producten te ruilen, indien het artikel, naar het oordeel van vsheftrucks, beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.

 1. VERZUIM/ONTBINDING

8.1 Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is vsheftrucks gerechtigd:

 • de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
 • de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat vsheftrucks tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan vsheftrucks verder toekomende rechten.

8.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, staking of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij vsheftrucks de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval vsheftrucks zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan vsheftrucks verder toekomende rechten.

8.3 In elk van de in artikel 8.1 en 8.2 van deze Voorwaarden genoemde gevallen zijn alle vorderingen van vsheftrucks op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van de artikelen en heeft vsheftrucks het recht om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden teneinde die artikelen in bezit te nemen.

 1. PRIVACY

9.1 Bij het gebruik van onze Website, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een Overeenkomst, kan vsheftrucks gebruik maken van uw persoonlijke informatie. Klik op de volgende link voor meer informatie over ons Privacy beleid

 1. COMMERCIELE EMAILS

10.1 Wanneer u zich op onze website registreert, kunt u er voor kiezen om promotionele e-mails te ontvangen. Op een later moment kunt u zich weer op elk moment afmelden voor het ontvangen van promotionele e-mails door op de link onderaan de e-mails te klikken, of uw account instellingen op de Website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat uw afmelding is verwerkt. U zult dan geen promotionele e-mails meer ontvangen totdat u uw instellingen weer hebt gewijzigd.

 1. OVERMACHT

11.1 Indien vsheftrucks door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van vsheftrucks onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van vsheftrucks kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door vsheftrucks’ toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 1. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat vsheftrucks het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere (rechterlijke) instanties, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 1. OVERIGE BEPALINGEN

13.1 Alle kosten, gerechtelijk en/of buitengerechtelijk, die vsheftrucks moet maken als gevolg van niet nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, of welke relatie dan ook met Afnemer, zijn geheel voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

13.2 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van vsheftrucks zal de rechten en bevoegdheden van vsheftrucks onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

13.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming van vsheftrucks is het Afnemer niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden. vsheftrucks is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden

13.4 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige werking toe.

13.5 vsheftrucks heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in de markt, de technologie, betaalmogelijkheden, wetgeving en de mogelijkheden van ons systeem. Uw Overeenkomst met ons wordt beheerst door de Voorwaarden die ten tijde van de betreffende bestelling van toepassing waren, of indien vsheftrucks u nadien van de wijziging op de hoogte brengt doch voordat de orderbevestiging is verzonden en u in zo’n geval niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het bericht heeft laten weten dat u niet met de wijziging van de Voorwaarden akkoord gaat.